خدمات تست آزمایشگاهی

مطالب مرتبط با

خدمات تست آزمایشگاهی

خدمات تست آزمایشگاهی

خدمات تست آزمایشگاهی

 با ارتباط با مراکز تحقیقاتی کشور وهمچنین آزمایشگاههای مورد تأیید اداره استاندارد خدمات آزمونهای مختلف فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و همچنین آزمونهای تخصصی مربوط به صنایع خودرو، لوله، فیلم و …را به مشتریان خود عرضه می‌کند.