پلی فتال آمید

مطالب مرتبط با

پلی فتال آمید

پلی فتال آمید PPA

پلی فتال آمید PPA

پلی فتال آمید ( PPA پلی آمید با کارایی بالا) زیر مجموعه ای از رزین های مصنوعی ترموپلاستیک در خانواده پلی آمید (نایلون) است که زمانی تعریف می شود که 55٪ یا بیشتر از مول کربوکسیلیک اسید واحد تکراری در زنجیره پلیمر از ترکیبی از ترفتالیک (TPA) و ایزوفتالیک (IPA) اسیدها. جایگزینی اسیدهای آلیفاتیک با